Privacy beleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van TREELAF MEDIA (hierna genoemd “TREELEAF MEDIA”, “Wij” of “Ons”) en uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Dit privacybeleid (hierna genoemd “Privacybeleid”) is van toepassing op (i) ons platform https://brandstorywebsite.com (hierna genoemd het “Platform”), (ii) alle relaties tussen TREELEAF MEDIA en de gebruikers van het Platform, prospecten en business partners, alsook (iii) op het delen van informatie op of met betrekking tot het Platform en/of met betrekking tot TREELEAF MEDIA.Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van TREELAF MEDIA (hierna genoemd “TREELEAF MEDIA”, “Wij” of “Ons”) en uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Dit privacybeleid (hierna genoemd “Privacybeleid”) is van toepassing op (i) ons platform https://brandstorywebsite.com (hierna genoemd het “Platform”), (ii) alle relaties tussen TREELEAF MEDIA en de gebruikers van het Platform, prospecten en business partners, alsook (iii) op het delen van informatie op of met betrekking tot het Platform en/of met betrekking tot TREELEAF MEDIA.
TREELEAF MEDIA benadrukt dat zij in het kader van deze dienstverlening te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Dit Privacybeleid bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker alsook over de personen voor wie het Platform is ingericht die TREELEAF MEDIA verzamelt, alsook over de wijze waarop TREELEAF MEDIA deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Het uitbrengen van een verzoek tot autorisatie (i.e. het door TREELEAF MEDIA aan een gebruiker toegekende recht op toegang tot en gebruik van het Platform), het gebruik van het Platform en/of het sluiten van een overeenkomst met TREELEAF MEDIA impliceert uw goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van dit Privacybeleid en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
Gelieve dit Privacybeleid te lezen in samenhang met de cookie policy en de gebruiksvoorwaarden van TREELEAF MEDIA.

1. Website procedures

Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop TREELEAF MEDIA BVBA, met maatschappelijke zetel te B-3540 Herk-de-Stad, Amandinaweg 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0849.081.877, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0849.081.877 (hierna “TREELEAF MEDIA” genoemd), de gegevens gebruikt en beveiligt die de gebruiker van het platform “Talentvol Starten”, met als link https://brandstorywebsite.com (hierna het “Platform” genoemd) aan TREELEAF MEDIA overmaakt wanneer hij dit Platform bezoekt en gebruikt.De gebruiker dient zich via zijn account aan te melden om gebruik te kunnen maken van het Platform en zal ook bij het gebruik van het Platform persoonlijke informatie uitwisselen (zowel over zichzelf als over de andere gebruikers met wie hij gelinkt is op het Platform). Het Platform verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van gebruikers.Het Platform ondersteunt personen die ondersteund willen worden met betrekking tot persoonlijke of zakelijke coaching. Om dit te kunnen realiseren zullen de gebruikers eveneens gevoelige informatie delen via het Platform (in dit geval betreft dit hoofdzakelijk gegevens over de fysieke of mentale gezondheid en/of zakelijke gegevens, zonder hiertoe beperkt te zijn). TREELEAF MEDIA treedt op als verwerker van de persoonlijke gegevens die de gebruikers via het Platform met elkaar delen. Gezien de aard van de informatie dienen de gebruikers uitdrukkelijk toe te stemmen met de verwerking door TREELEAF MEDIA. Indien het kind jonger is dan 16 jaar zal deze toestemming verkregen worden van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

2. Automatisch ingezamelde informatie

2.1. Technische informatie

Zoals vele andere platformen verzamelt het Platform automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van het Platform, zoals het internetprotocol – (IP-) adres en de browser van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot het Platform, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van het Platform die u bezoekt, de duurtijd van het gebruik van een pagina van het Platform, de Platform-pagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit het Platform. Deze technische informatie wordt gebruikt voor platform- en systeembeheerdoeleinden alsook om het Platform te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat ons Platform goed wordt beheerd en om de navigatie binnen het Platform te vergemakkelijken, maakt TREELEAF MEDIA – of maken de dienstenleveranciers van TREELEAF MEDIA – mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen.Noch de cookies, noch de web beacons van TREELEAF MEDIA verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers.
Voor meer informatie kan u ons cookiebeleid, zoals gepubliceerd op het Platform, raadplegen.

3. Door de gebruikers verstrekte informatie

Soorten persoonsgegevens

TREELEAF MEDIA kan onder andere volgende persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Mobiel telefoonnummer
 • De unieke inlogcode die TREELEAF MEDIA aan de Gebruiker kan verstrekken
 • Voorkeurstaal
 • Gegevens m.b.t. de activiteiten en/of vooruitgang van het zakelijk idee of concept van de gebruiker van het platform
 • Gegevens m.b.t. de gemoedstoestand van de gebruiker van het platform

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij, respectievelijk in het kader van:

 • Het aanmaken / toekennen van een account om toegang te verkrijgen tot het Platform;
 • De creatie / het gebruik van en ondersteuning voor de persoon binnen het Platform;
 • De samenwerking met de verschillende gebruikers.

De door TREELEAF MEDIA verzamelde persoonsgegevens worden te allen tijde uitdrukkelijk en vrijwillig door de gebruikers van het Platform verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

TREELEAF MEDIA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens:

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst / opdracht;
 • Met het oog op de uitwisseling van informatie over de persoon die ondersteunig wenst via het in het Platform aangemaakte ondersteuningsproject;
 • Voor de aanmaak van een account; Voor de bevestiging van de inschrijving aan de effectieve gebruiker;
 • Voor de opmaak van gebruikerslijsten;
 • In het kader van de optimalisatie van het Platform, en dit met het oog op de verbetering van het Platform

TREELEAF MEDIA kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Platform-gebruikers en het gebruik van het Platform te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

4. Andere aangelegenheden

4.1 Veiligheid

Het Platform dat TREELEAF MEDIA heeft ontwikkeld bevindt zich op dit ogenblik nog in een testfase.TREELEAF MEDIA neemt dan ook, in functie van deze testfase, alle redelijke maatregelen ter beveiliging van haar servers, toepassingen en databanken en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. TREELEAF MEDIA doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die TREELEAF MEDIA onder zich heeft, wordt beveiligd.TREELEAF MEDIA kan evenwel geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.

4.2 Andere Platformen

Het Platform kan links naar andere platformen, websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een ander(e) platform of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. TREELEAF MEDIA is geenszins verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor, en heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze andere platformen, websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere platformen, websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

4.3 Wijzigingen aan het privacybeleid

TREELEAF MEDIA kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene privacybeleid op het Platform te plaatsen.

4.4 Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

TREELEAF MEDIA zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (zoals maar niet beperkt tot het aanmaken/toekennen van een account om toegang te krijgen tot het Platform, het toegankelijk maken van het ondersteuningsproject m.b.t. de persoon die ondersteuning wil op het Platform). Indien het noodzakelijk is dat TREELEAF MEDIA in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat TREELEAF MEDIA uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer TREELEAF MEDIA hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.TREELEAF MEDIA zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

4.5 Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart TREELEAF MEDIA, uw persoonsgegevens: tijdens de gehele duur van de overeenkomst en zolang een of meerdere Gebruikers het betreffende gecreëerde en gedeelde ondersteuningsproject gebruiken, en gedurende een periode van zes maanden ingaand vanaf de beëindiging van de overeenkomst, indien de overeenkomst wordt beëindigd, behoudens indien het gecreëerde en gedeelde ondersteuningsproject door de andere betreffende Gebruikers behouden blijft, in welk geval de periode van zes maanden start zodra de overeenkomst met de laatste betreffende Gebruiker wordt beëindigd.Deze periode is noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in het Privacybeleid.

4.6 Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens, dewelke TREELEAF MEDIA heeft verzameld, worden in beginsel enkel opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie, behoudens wat betreft welbepaalde gegevens (zoals het e-mailadres en de naam) van personen die zich inschrijven op de nieuwsbrief. TREELEAF MEDIA deelt deze gegevens met haar partners in de Verenigde Staten conform de Europese “General Data Protection Regulation” (GDPR).

5. Kennisgeving

TREELEAF MEDIA is bekommerd om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

6. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen door een brief of e-mail te versturen naar TREELEAF MEDIA BVBA, Amandinaweg 143, B-3540 Herk-de-Stad, respectievelijk hello@treeleaf.media: Recht op toegang tot de persoonsgegevens die TREELEAF MEDIA mogelijks over u bezit; Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’); Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten, acties en/of evenementen meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van TREELEAF MEDIA.U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.
TREELEAF MEDIA zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen.

7. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in conformiteit met alle toepasselijke wetsbepalingen in België.Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de platformen en websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf het Platform.Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht.Op alle geschillen die uit of met betrekking tot dit privacybeleid mochten ontstaan, zal het mediatiereglement van CEPANI worden toegepast. De zetel van de mediatie is Hasselt. De taal van de mediatie is Nederlands. Indien de mediatie niet lukt binnen vijfenveertig (45) dagen na de aanstelling van de mediator, zal het geschil definitief beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van de zetel van TREELEAF MEDIA.

8. Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop TREELEAF MEDIA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.